Diensten

Scooter Kaag en Braassem

We werken met jarenlange ervaring aan scooters die we repareren, onderhouden, restaureren, inkopen en verkopen.
Dit doen wij tegen een zeer gunstig tarief.
Snelle service en de juiste adviezen.

Scooter Kaag en Braassem

Wij leveren graag maatwerk. Tenslotte is iedere klant anders. Bekijk hier wat we u kunnen bieden. Heb t u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen, we horen graag van u!

Scooter Kaag en Braassem

We geloven in wat we doen. Daarom doen we niets liever dan mensen zoals u helpen, elke dag weer. 
We hebben een mogelijkheid om uw scooter op te halen en af te leveren tegen een vergoeding.
Leen scooter is mogelijk in overleg.

Onze Voorwaarden

Retourrecht /  Herroepingsrecht  Scooter Kaag en Braassem
 
14 dagen Zichtgarantie
Bij koop op afstand heeft de Koper het recht op een wettelijke zichttermijn van 14 kalenderdagen.
Dat wil zeggen dat u het product gedurende deze periode kunt bekijken, voelen en aanraken. Wellicht is hetgeen wat u heeft besteld toch niet wat u zocht of is een kleur of formaat toch net niet het juiste. In nagenoeg alle gevallen kunt u uw aankoop aan ons retourneren, maar we hebben wel een paar voorwaarden hiervoor die hieronder zijn beschreven, Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
U kunt bijvoorbeeld uw scooter binnen testen maar niet alvast een rit van 20 kilometer maken.

De consument heeft de terugzendtermijn slechts dan in acht genomen indien hij het product terugstuurt vóórdat de bedenktijd is verstreken. Het product dient tijdig met alle geleverde toebehoren en in de originele staat, schadevrij (zie artikel 1.2. lid 1 en 2) en verpakking indien aanwezig geretourneerd te worden aan Scooter Kaag en Braassem.
De kosten voor het retourneren naar de Verkoper zijn voor rekening van de consument. Raadpleeg voor de exacte tarieven de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u er rekening mee houden dat het product gedurende de wettelijke 14 dagen bedenktermijn niet op naam / kenteken gezet kan worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u uitsluitend schriftelijk contact met ons opnemen via scooterkaagenbraassem@gmail.com.         

Uitzondering herroepingsrecht – maatwerk, special designs en aankopen na proefrit
Producten die op maat worden gemaakt door middel van bijvoorbeeld specifieke logo’s, kleuren, aanpassingen aan frame of exterieur, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
Indien u na een proefrit een weloverwogen aankoop doet is deze ook definitief en is het  herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is in dit geval na het sluiten van de overeenkomst zowel mondeling dan wel schriftelijk definitief.

 
Artikel 1.1: Retourrecht / Herroepingsrecht
Voorwaarden Retourrecht – Herroepingsrecht online / webshop aankoop
a.     De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden alleen indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in retour voorwaarden van Artikel 1.2 lid a en b. Verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van reden(en) verplichten.
b.     De in lid a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
·         als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
·         als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
·         bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Artikel 1.2: Retourrecht / Herroepingsrecht
Verplichtingen van de Koper tijdens de 14 dagen bedenktijd online aankoop
a.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel en of tijdens een proefrit zou mogen doen.
b.     Retour voorwaarden; Dit betekend niet op naam gezet, schade vrij, in originele staat zoals bij aanvang van de 14 dagen bedenktijd en niet aan gesleuteld.
c.     Modificaties en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door medewerkers van verkoper dan wel door deze gemachtigde partners en professionals.
d.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product anders dan toegestaan in artikel 1.2 lid a en b.
e.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of tijdens de aankoop of levering alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft aangeboden.
Artikel 1.3: Retourrecht / Herroepingsrecht.
Uitoefening van het herroepingsrecht door Koper en kosten daarvan
a.     Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan Verkoper binnen de bedenktermijn door middel van een email met als onderwerp: ‘herroeping’ dan wel op een andere schriftelijke wijze aan Verkoper.
b.     Zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in voorgaand lid bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. De Koper heeft de terugzendtermijn in ieder geval pas in acht genomen indien hij het product terugzendt vóórdat de bedenktijd is verstreken.
c.     De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en (verpakking indien nog aanwezig), en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
d.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
e.     De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
f.      Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 1.4: Retourrecht /  Herroepingsrecht – De overeenkomst: Online aankopen
a.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid d, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b.     Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
c.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
d.     De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
e.     De Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product, de volgende informatie overhandigen;
·         de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
·         de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
·         de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 1.5: Retourrecht / Herroepingsrecht  – Annulering Fysieke aankoop vóór levering bij Online aankopen
a.     De Koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.
b.     Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De Koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de Verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.
c.     Deze geleden schade is door Verkoper vastgesteld op 15% van de aankoopprijs incl. BTW van het geannuleerde product. 
d.     Indien de Koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Verkoper het recht de Koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de Koper geen beroep meer doen op de annulering.
e.     Indien Koper het product annuleert / retourneert ná de wettelijke bedenktijd van artikel 1.1. is Verkoper gemachtigd /genoodzaakt om 50% annuleringskosten van de totale koopsom in rekening te brengen.